روزنامه شرق- نگارگري با زبان نوين- یک شنبه,29 آبان 1390