روزنامه شرق- تاریخچه تصویری سینمای ایران- یک شنبه,29 آبان 1390