روزنامه شرق- تازه چه خبر دكترجون؟- یک شنبه,29 آبان 1390