روزنامه شرق- گمشدگان و گمنامان- یک شنبه,29 آبان 1390