روزنامه شرق- داستان‌هايي از زندگي و مرگ- یک شنبه,29 آبان 1390