روزنامه شرق- ايوانف تمديد نشد- یک شنبه,29 آبان 1390