روزنامه شرق- از يادرفتگان دنياي تغذيه- یک شنبه,29 آبان 1390