روزنامه شرق- يافتن چشمه بي‏پا‏يان زندگي- یک شنبه,29 آبان 1390