روزنامه شرق- جريان اميد در رگ‏هاي حيات- یک شنبه,29 آبان 1390