روزنامه شرق- دانش پزشكي، پوياتر از هميشه- یک شنبه,29 آبان 1390