روزنامه شرق- غيرممكن ممكن مي‌شود- یک شنبه,29 آبان 1390