روزنامه شرق- افسانه‌هاي سقوط- یک شنبه,29 آبان 1390