روزنامه شرق- مصر؛ دولت پليسي به جاي نظامي- یک شنبه,29 آبان 1390