روزنامه شرق- چين، ناجي اقتصاد جهاني- یک شنبه,29 آبان 1390