روزنامه شرق- و خطر تكرار ماجراي سال 85- یک شنبه,29 آبان 1390