روزنامه شرق- سهميه بنزين باز هم ثابت ماند- یک شنبه,29 آبان 1390