روزنامه شرق- كودك سپيد موي ما- پنجشنبه,26 آبان 1390