روزنامه شرق- تقدير از « مفتون اميني» در اختتاميه جشنواره ققنوس- پنجشنبه,26 آبان 1390