روزنامه شرق- نقد پس گرفتن امضا توسط نمایندگان - دوشنبه, 9 آبان 1390