روزنامه شرق-«كلنل» نامزد جايزه «بوكر» آسيايي- دوشنبه, 9 آبان 1390