روزنامه شرق- خروج از عراق؛ تجمع در خليج‌فارس- دوشنبه, 9 آبان 1390