روزنامه شرق- قرائت مهم‌تر از متن- دوشنبه, 9 آبان 1390