روزنامه شرق- سخنران حرف‌هاي مهمي مي‌زند- دوشنبه, 9 آبان 1390