روزنامه شرق- دنيرو و تراولتا هم بازي شدند- دوشنبه, 9 آبان 1390