روزنامه شرق- كلا خوش مي‌گذرد؟- دوشنبه, 9 آبان 1390