روزنامه شرق- واگذاري 40 هزار هكتار از منابع طبيعي به بخش‌هاي ديگر- دوشنبه, 9 آبان 1390