روزنامه شرق- رشد 59 درصدي گازگرفتگي در 6ماه نخست امسال- دوشنبه, 9 آبان 1390