روزنامه شرق- همكاري با بسيج از اهداف پليس- دوشنبه, 9 آبان 1390