روزنامه شرق- سيلاب در كمين استان تهران- دوشنبه, 9 آبان 1390