روزنامه شرق- زنگ خطري كه شنيده نشد- دوشنبه, 9 آبان 1390