روزنامه شرق- زورگيري در ويلاي چالوس، دستگيري در تهران- دوشنبه, 9 آبان 1390