روزنامه شرق- انتشار فيلمي منتسب به قتل سه دختر به دست پدر- دوشنبه, 9 آبان 1390