روزنامه شرق- مجازات اقدام به قتل- دوشنبه, 9 آبان 1390