روزنامه شرق- توهم شيشه‌اي، انگيزه قتل همسر و دو فرزند- دوشنبه, 9 آبان 1390