روزنامه شرق- مجيد بهرامي: يك معجزه مي‌خواهيم- دوشنبه, 9 آبان 1390