روزنامه شرق- منتظر مجوز بانک مرکزی و ملی برای خرید ارز دولتی هستیم- دوشنبه, 9 آبان 1390