روزنامه شرق- پيمان هوشمندزاده دبير جايزه شيد- دوشنبه, 9 آبان 1390