روزنامه شرق- نمايشگاه نقاش دلشدگان - دوشنبه, 9 آبان 1390