روزنامه شرق- نويسنده مهاجرت‌هاي ما - دوشنبه, 9 آبان 1390