روزنامه شرق- بازگشت نااميدي به بورس- دوشنبه, 9 آبان 1390