روزنامه شرق- زنجيره گراني در بازار سكه كامل مي‌شود- دوشنبه, 9 آبان 1390