روزنامه شرق- نوسان و بلاتكليفي در بازار ارز- دوشنبه, 9 آبان 1390