روزنامه شرق- نيمرو هندي در تابه ايراني - دوشنبه, 9 آبان 1390