روزنامه شرق- نفت ايران هنوز 100 دلاري است- دوشنبه, 9 آبان 1390