روزنامه شرق-سوال از رييس‌جمهوري به جريان افتاد- دوشنبه, 9 آبان 1390