روزنامه شرق- اينديرا گاندي ترور شد- دوشنبه, 9 آبان 1390