روزنامه شرق- تشكيل جامعه مدني در ليبي- دوشنبه, 9 آبان 1390