روزنامه شرق- حنجره «لولا» در چنگ سرطان- دوشنبه, 9 آبان 1390