روزنامه شرق- نخستين سخنراني وليعهد- دوشنبه, 9 آبان 1390