روزنامه شرق- سپاهان از شكست، پيروزي ساخت - دوشنبه, 9 آبان 1390